रुपन्देहीको रोहिणी खोलामा रात्रिबस दुर्घटना : ९ जनाको ज्यान गयो, २३ जना घाइते

31
!= ?kGb]xLsf] /f]lx0fL k'naf6 hgsk'/af6 e}/xjf cfpb} u/]sf] a; b'3{6gf x'bf ( hgfsf] d[To' ePsf] 5 . xfn @# hgfsf] e}/xjfsf] d]l8sn / eLd c:ktfndf pkrf/ z'? ePsf] 5 .n' @ v #*$! gDa/sf] a; b'3{6gf ePsf] xf] . t:jL/M g/]z s]=;L, l;4fy{gu/, /f;; .

रुपन्देही – रुपन्देहीको रोहिणी खोलामा रात्रिबस दुर्घटना हुँदा ९ जनाको ज्यान गएको छ । अरु २३ जना यात्रु घाइते भएका छन् ।

जनकपुरबाट भैरहवाका लागि छुटेको बस भैरहवा–परासी हुलाकी राजमार्ग खण्ड रोहिणी पुलबाट खोलामा खसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीले जनाएको छ ।

लु २ ख ३८४१ नम्बरको बस बिहान दुर्घटना भएको छ । घाइतेहरुकाे भीम अस्पताल र भैरहवा मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ ।

[sidebar name="After post"]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here